ul. Maksymiliana Golisza 25 A (vis a vis WORD) 71-862 Szczecin
tel. 501 608 029 e-mail. mariuszsekulski@op.pl
Sprawdź zdawalność

Poradnik kursanta

Przydatne informacje dla każego kursanta.

Dowiedz się co trzeba zrobić, aby rozpocząć oraz ukończyć kurs na prawo jazdy.

Zapisz się już dziś

Kurs prawa jazdy kategorii B Zapisz się

Kto może otrzymać dokument prawo jazdy?

Prawo jazdy może otrzymać osoba, która:

 • uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
 • odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie;
 • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii.

Kiedy możesz zapisać się na kurs?

Na kurs prawo jazdy kat. B można się zapisać 3 miesiące przed ukończeniem 18-ego roku życia.

Co musisz zrobić zanim zaczniesz szkolenie?

Od 19 stycznia 2013 r. osoba ubiegająca się o prawo jazdy, musi udać się do wydziału komunikacji dla miejsca stałego zameldowania (Urząd Miasta Szczecin) i założyć tzw. (PKK) Profil Kandydata na Kierowcę. Można uzyskać go od ręki lub po max. 2 dniach roboczych. Jest to elektroniczny dokument, generowany w systemie „Kierowca”, zawierający dane i informacje identyfikujące osobę ubiegającą się o dokument prawa jazdy.

Aby założyć swój PKK, musisz przedstawić w urzędzie następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy;
 • dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość (paszport)
 • 1 aktualne kolorowe zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm z widocznym lewym uchem;
 • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców ( jeśli zdecydujesz się na kurs w naszym Ośrodku, to zapewnimy Ci badania w cenie kursu);
 • Zgodę rodzica lub opiekuna w przypadku braku pełnoletności oraz akt urodzenia lub jego odpis
 • kserokopię prawa jazdy wydanego za granicą wraz z tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym);
 • kserokopię karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca.

Po otrzymaniu PKK należy zgłosić się do wybranego ośrodka szkoleniowego dla kierowców. Ośrodek za pomocą systemu teleinformatycznego połączonego z wydziałem komunikacji pobiera dane kandydata do swojej ewidencji. Jest to podstawa do rozpoczęcia kursu.

Jak wygląda szkolenie?

Kurs obejmuje dwie części – teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna to wykłady na temat zasad ruchu drogowego i pierwszej pomocy. W części praktycznej odbędziesz trzydzieści zegarowych godzin jazd z instruktorem. Podczas ich trwania nauczysz się poruszania po drogach publicznych oraz wykonywania manewrów potrzebnych zarówno do zdania egzaminu praktycznego, jak i do samodzielnego kierowania pojazdem już po otrzymaniu dokumentu prawa jazdy.

Jak zapisać się na egzamin państwowy?

Aby przystąpić do egzaminu państwowego na prawo jazdy, należy udać się do odpowiedniego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Tam, po przedstawieniu zaświadczenia o ukończonym kursie wydanego przez kierownika Ośrodka Szkolenia Kierowców opłaca się egzamin i ustala termin jego przeprowadzenia. Czas oczekiwania jest różny i zależy od listy oczekujących.

Jaki jest koszt egzaminu?

 • 50 zł – za część teoretyczną;
 • 200 zł – za część praktyczną dla prawa jazdy kategorii B.

Jak wygląda egzamin państwowy teoretyczny?

Od 2013 roku zmieniły się zasady przeprowadzania części teoretycznej egzaminu. Tradycyjne pytania testowe zastąpiono klipami wideo z symulacjami zdarzeń, które lepiej odzwierciedlają sytuacje w ruchu drogowym.

Nowy egzamin składa się z:

 • 20 pytań multimedialnych w formie wideo (z wiedzy podstawowej). Odpowiadamy TAK lub NIE. Czas zapoznania się z pytaniem to 20 sekund, wyświetlenie filmu – 20 sekund, a czas odpowiedzi – 15 sekund.
 • 12 pytań z odpowiedziami A, B i C (z wiedzy specjalistycznej). Jedna odpowiedź prawidłowa. Czas odpowiedzi – do 50 sekund.

Baza pytań liczy kilka tysięcy. Uniemożliwia to nauczenie się testów na pamięć, jak bywało do tej pory. Po odpowiedzi na pytanie i przejściu do kolejnego, nie ma możliwości powrotu do poprzedniego i ewentualnej poprawy błędu.
Pozytywny wynik egzaminu ważny jest bezterminowo .

Jak wygląda egzamin państwowy praktyczny?

Część praktyczna egzaminu państwowego dla kat. B polega na:

 • wykonaniu na placu manewrowym zadań egzaminacyjnych wymienionych zgodnie z techniką kierowania pojazdem i określonymi kryteriami;
 • Wykonaniu w ruchu drogowym programu egzaminacyjnego zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem w czasie nie mniejszym niż 40 minut.

Wynik pozytywny z egzaminu otrzymuje się, jeżeli wykonało się poprawnie wymagane przepisami zadania egzaminacyjne. Natomiast wynik negatywny może być spowodowany dwukrotnym nieprawidłowym wykonaniem tego samego zadania egzaminacyjnego lub przerwaniem egzaminu przez egzaminatora, gdy zachowania osoby egzaminowanej zagrażają bezpośrednio życiu lub zdrowiu uczestników ruchu drogowego.

Egzaminator informuje osobę egzaminowaną o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego; w przypadku dwukrotnego nieprawidłowego wykonania tego samego zadania egzaminacyjnego lub przerwania egzaminu państwowego egzaminator informuje osobę egzaminowaną o negatywnym wyniku części praktycznej egzaminu państwowego.

Po zakończeniu egzaminu państwowego egzaminator:

 • szczegółowo omawia z osobą wynik części praktycznej egzaminu państwowego, a jeżeli wynik jest negatywny – podaje przyczyny jego uzyskania;
 • przekazuje osobie egzaminowanej wypełniony arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego.

Czy po trzech nieudanych próbach zdania egzaminu musisz odbyć szkolenie dodatkowe?

Nowe zasady nie przewidują już obowiązkowego szkolenia dodatkowego. Od Ciebie zależy, czy przed kolejnym podejściem zdecydujesz się na dodatkowe godziny jazdy.

Jaka jest procedura po zdaniu obu części egzaminu?

Po zdanym egzaminie państwowym, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w ciągu 3 dni od daty egzaminu przesyła komplet dokumentów do wydziału komunikacji w starostwie lub urzędzie miasta, zgodnie ze stałym adresem zameldowania. Czas oczekiwania wynosi 3-4 tygodnie. Prawo jazdy wydaje za opłatą starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nie.

Adres

Nauka Jazdy Prymus
Maksymiliana Golisza 25 A
(vis a vis WORD)
71-862 Szczecin
tel. + 48 501 608 029
tel. + 48 500 252 412

Sprawdź opinie

Opinie na temat szkoły Infoludek Super Prawojazdy

Warto odwiedzić

WORD Szczecin - www.word.szczecin.pl
SPS - www.kursanci.systemsps.pl
Zobacz Opinie - Katalog Infoludek

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Nauka Jazdy Prymus - Szkoła nauki jazdy Szczecin 2021
+