ul. Maksymiliana Golisza 25 A (vis a vis WORD) 71-862 Szczecin
tel. 501 608 029 e-mail. mariuszsekulski@op.pl
Sprawdź zdawalność

Loteria

Zapisz się już dziś

Kurs prawa jazdy kategorii B Zapisz się

Dzisiaj tj 06.12.2021 r. odbyło się losowanie nagrody głównej Loterii „Auto z Prymusem”

Szczęśliwy Kupon to Nr 0191

Toyotę Aygo wygrał Pan Lech R. ze Szczecina nr tel 7xx-xxx-217

Gratulujemy Zwycięzcy !!!

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

„AUTO Z PRYMUSEM”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Nazwa loterii – loteria jest prowadzona pod nazwą „Auto z Prymusem” zwana dalej „Loterią”.
 2. Organizator loterii – Nauka Jazdy Prymus Mariusz Sekulski z siedzibą przy ul. Narutowicza 18/12, 70-240 Szczecin, posiadający NIP 839 – 164 – 46 – 67, zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Biuro Organizatora – lokal położony w Szczecinie przy ulicy M. Golisza 25A, 71 – 682 Szczecin
 4. Organ, który wydał zezwolenie – loteria jest urządzana na podstawie przepisów ustawy
  z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2094 ze zm.)
  oraz zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.
 5. Loteria prowadzona jest w Biurze Organizatora przy ulicy M. Golisza 25A, 71 – 682 Szczecin.
 6. Loteria organizowana jest na podstawie niniejszego Regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”.
 7. Przed przystąpieniem do udziału w Loterii Uczestnik Loterii ma obowiązek zapoznać się
  z Regulaminem Loterii. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zasad określonych w Regulaminie Loterii.
 8. Uczestnictwo w Loterii jest dobrowolne.

§ 2 Definicje

 1.  Loteria promocyjna — gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie, u jej Organizatora, usługi promocyjnej – polegającej na wykupieniu pakietu minimum 10 godzin zajęć praktycznych nauki jazdy związanych z prowadzeniem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (prawo jazdy kat. B) lub kursu przygotowującego do egzaminu na prawo jazdy kat. B i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a Organizator urządzający loterię oferuje wygraną rzeczową.
 2. Czas trwania Loterii — Loteria rozpoczyna się w dniu 1 lipca 2021 r. i kończy w dniu 6 stycznia 2022 r., przy czym dniem zakończenia loterii jest dzień przewidziany jako ostatni
  na postępowanie reklamacyjne.
 3. Sprzedaż promocyjna – czas, w którym prowadzona jest sprzedaż usług uprawniających
  do udziału w Loterii, zwanych dalej usługami promocyjnymi; określony jest w § 2 ust. 5 Regulaminu.
 4. Usługi promocyjne – pakiet minimum 10 (słownie: dziesięć) godzin zajęć praktycznych nauki jazdy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (prawo jazdy kategorii B) lub kurs przygotowujący do egzaminu na prawo jazdy kategorii B, zakupione
  u Organizatora Loterii w okresie sprzedaży promocyjnej.
 5. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej — sprzedaż promocyjna rozpocznie się w dniu 1 lipca 2021 r. i zakończy w dniu 19 listopada 2021 r. Zakup usług promocyjnych przed lub po wyżej wymienionym terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Loterii.
 6. Dowód zakupu — oryginał paragonu fiskalnego lub imiennej faktury VAT – wystawiony
  na pełnoletnią osobę fizyczną, potwierdzający dokonanie zakupu usługi promocyjnej w okresie sprzedaży promocyjnej. Dowód zakupu na potrzeby Loterii powinien być oryginalny
  i czytelny, wystawiony przez Organizatora. W razie utraty lub zniszczenia oryginału dowodu zakupu usługi promocyjnej stwierdzającego udział w loterii, uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia.
 7. Uczestnik Loterii – w loterii może wziąć udział każda osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki: ma ukończone 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub ukończone 17 lat i posiada zgodę opiekuna prawnego na uczestniczenie w kursie na prawo jazdy, konsument w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnikami Loterii nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie wewnętrznej Komisji Nadzoru Loterii. Zakaz dotyczy również członków rodzin w/w osób. Przez członków rodzin należy rozumieć: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę oraz rodzeństwa.
 8. Dane osobowe — dane osobowe Uczestników Loterii przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Kupon Loteryjny – składa się z dwóch jednakowych części posiadających ten sam numer,
  z których jedna część nazywana jest „Losem”, natomiast druga „kopią Losu”. Los (jedna część Kuponu loteryjnego) – bierze udział w losowaniu w celu wyłonienia Laureata Loterii, natomiast druga stanowi kopię Losu, którą Uczestnik winien zachować w celu potwierdzenia uprawnień do nagrody. Każdy kupon Loteryjny posiada niepowtarzalny numer. Wzór Kuponu Loteryjnego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Loterii.

§ 3 Warunki uczestnictwa w Loterii promocyjnej

 1. Uczestnik, by wziąć udział w Loterii i losowaniu nagrody musi spełnić łącznie następujące warunki:
  1. w okresie trwania sprzedaży promocyjnej dokonać zakupu usługi promocyjnej, tj. kursu przygotowującego do egzaminu na prawo jazdy kat. B lub pakietu minimum
   10 (słownie: dziesięć) godzin zajęć praktycznych nauki jazdy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3.5 tony;
  1. W okresie od 1 lipca 2021 r. do dnia 19 listopada 2021 roku dokonać dokonać płatności
   za zakup usługi promocyjnej,
  1. w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 19 listopada 2021 r. zgłosić się do Loterii
   w Biurze Organizatora poprzez pobranie właściwej liczby numerowanych Kuponów Loteryjnych, odpowiadającej liczbie wykupionym godzinom zajęć praktycznych bądź zakupionemu kursowi zgodnie z postanowieniem § 5 ust. 3 Regulaminu i złożenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Loterii, dostępnego u Organizatora, który zawiera:
 2. imię i nazwisko Uczestnika Loterii,
 3. adres zamieszkania,
 4. adres e-mail,
 5. numer telefonu kontaktowego,
 6. numery Kuponów Loteryjnych przyznanych Uczestnikowi;
 7. potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu Loterii wraz
  z akceptacją jego postanowień,
 8. wyrażenie zgody przez Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia niniejszej Loterii.
  1. wypełnić otrzymany Kupon Loteryjny – podając imię i nazwisko, fakultatywnie nr PESEL oraz numer telefonu, a następnie Los/Losy umieścić w dedykowanej urnie znajdującej się w Biurze Organizatora. Urna z losami zostanie zabezpieczona w sposób uniemożliwiający do nich dostęp osób trzecich.
  1. Biuro Organizatora czynne jest w dni robocze we wtorki, środy oraz czwartki w godz. 15:00 – 18:00.
  1. Do zakończenia Loterii Uczestnik Loterii jest zobowiązany do przechowywania zgłoszonych do Loterii dowodów zakupu usługi promocyjnej oraz kopii Losu/Losów (druga część Kuponu Loteryjnego).
 9. Zakup usługi promocyjnej, o którym mowa w pkt 1.1 musi zostać udokumentowany paragonem fiskalnym lub imienną fakturą VAT, których data wystawienia mieścić się będzie
  w przedziale od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 19 listopada 2021 r.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności paragonów fiskalnych bądź imiennych faktur VAT zgłoszonych do Loterii i kopii Losów.
 11. Zgłoszone do Loterii Kupony Loteryjne, paragony fiskalne lub imienne faktury VAT muszą być czytelne, niezniszczone i pozwalające na weryfikację danych w nich zawartych.
 12. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, iż Kupon Loteryjny, paragon fiskalny
  lub imienna faktura VAT nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć z Loterii jej Uczestnika.
 13. Paragony fiskalne i faktury VAT, które nie dokumentują zakupu usługi promocyjnej,
  nie uprawniają do udziału w Loterii.
 14. W przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania lub niewykorzystania wykupionych godzin praktycznych i zażądania zwrotu zapłaconej ceny w całości lub w części, Uczestnik Loterii, który nabył los uprawniający go do wzięcia udziału w Loterii i zgłosił się do niej, automatycznie traci prawo do wzięcia udziału w Loterii, a wszystkie jego losy uważa się
  za nieważne.
 15. Uczestnik, który zostanie wyłoniony w Loterii jako zwycięzca nagrody zwany jest
  w Regulaminie „Laureatem”.
 16. W trakcie losowania zostanie wyłoniony również „Laureat rezerwowy”, który w przypadku niespełnienia przez „Laureata” warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, automatycznie stanie się „Laureatem” Loterii.

§ 4 Nagrody w Loterii promocyjnej

 1. Całkowita wartość Nagrody przeznaczonej przez Organizatora Loterii na wygraną wynosi: 38.400,00 zł brutto (słownie: trzydzieści osiem tysięcy czterysta złotych 00/100).
 2. W Loterii przewidziana jest 1 (słownie: jedna) nagroda główna.
 3. Nagrodą w Loterii jest: samochód osobowy marki Toyota Aygo, rok produkcji 2020, kolor
  – biały, model AYGO SH/B 1,0_VVT-IB 5M/T X (X+Comfort).
 4. Zwycięzca nie ma prawa przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie ani żądać wydania w innej formie niż przewidziana Regulaminem.
 5. Zwycięzca nie może wymienić nagrody głównej na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.
 6.  Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia na pojeździe stanowiącym nagrodę wszelkich własnych oznaczeń reklamowych na okres do 6 miesięcy od dnia wydania pojazdu Laureatowi Loterii.

§ 5 Sposób organizacji Loterii

 1. Wśród Uczestników Loterii zostanie rozlosowana jedna nagroda główna.
 2. Losowanie nagrody głównej odbędzie się w Biurze Organizatora Loterii przy ulicy Golisza 25A w dniu 6 grudnia 2021 r. o godz. 17:00.
 3. Danym losowaniem objęte będą Losy, które uczestnik otrzymuje za zakup co najmniej
  10 godzin zajęć praktycznych, w następującym przeliczeniu: wykupienie pakietu 10 godzin zajęć = 1 los lub wykupienie kursu przygotowującego do egzaminu na prawo jazdy kat. B = 3 losy.
 4. Uczestnik Loterii może posiadać nieograniczoną liczbę losów uprawniających do wzięcia udziału w Loterii.
 5. Losowanie nagrody w Loterii Promocyjnej polegać będzie na ręcznym wyciągnięciu Losu
  z urny, bez udziału wzroku, spośród wszystkich wrzuconych losów przez uczestników Loterii Promocyjnej. Przed losowaniem Losy znajdujące się w urnie zostaną ręcznie wymieszane. Kopię Losu Uczestnik zachowuje na potwierdzenie uprawnienia do nagrody. Podczas losowania wyłoniony zostanie jako pierwszy – Laureat oraz jako drugi – Laureat rezerwowy. Losowania dokona osoba wyznaczona przez Komisję Nadzoru Loterii.
 6. Niezwłocznie po przeprowadzeniu losowania, wylosowany Los będzie weryfikowany
  pod kątem zgodności z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 7. W przypadku, gdy Los Laureata Loterii okaże się nieprawidłowy, nagroda przypada kolejno wylosowanemu Uczestnikowi, z tym zastrzeżeniem, że jego Los będzie prawidłowy.
 8. Jeżeli Los drugiego w kolejności wylosowanego Uczestnika będzie nieprawidłowy, nagroda przypada kolejno wylosowanemu Uczestnikowi i tak do wyłonienia Laureata, którego Los będzie prawidłowy.
 9. W przypadku gdy liczba prawidłowych Losów w urnie nie pozwoli na wyłonienie Laureata – nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatora.
 10.  Postanowienia § 5 ust.6-9 Regulaminu mają zastosowanie do wyłonienia Laureata rezerwowego.
 11. Laureat Loterii zostanie poinformowany telefonicznie o przyznaniu Nagrody i numeru zwycięskiego Losu na numer podany w formularzu zgłoszeniowym, w dniu losowania
  lub następnego dnia roboczego.
 12.  Organizator Loterii podejmie 5 (słownie: pięć) prób kontaktu telefonicznego. Jeśli
  we wskazanym terminie nie powiedzie się próba skontaktowania z Laureatem Nagrody, Laureat traci prawo do Nagrody, która przypada na rzecz Laureata rezerwowego.
 13.  Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z Laureatem rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 długich sygnałów nieprzerywanych, nie odbieranie połączenia wskutek zajętej linii telefonicznej Laureata (krótkie sygnały przerywane), włączonej poczty głosowej, braku możliwości połączenia
  z Laureatem na skutek wyłączenia telefonu bądź na skutek znajdowania się aparatu telefonicznego poza zasięgiem sygnału operatora lub odmowę przeprowadzenia rozmowy wyrażoną przez Laureata.
 14.  Próba kontaktu telefonicznego z Laureatem będzie się odbywała w godzinach 17:15 – 19:00.
 15.  Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca w takiej sytuacji jest informowany
  na początku rozmowy.
 16.  Laureat zobowiązany jest podczas rozmowy do podania swoich danych osobowych wymaganych do identyfikacji (imię, nazwisko oraz adres zamieszkania).
 17.  Laureat podczas rozmowy jest informowany o konieczności dostarczenia na adres Biura Organizatora w godz. 15:00 – 18:00, po uprzednim kontakcie telefonicznym na numer telefonu: 501 608 029, w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych liczonych od dnia poinformowania o wyłonieniu jego numeru Losu, oryginału dowodu zakupu: paragonu fiskalnego lub imiennej faktury VAT oraz zwycięskiej kopii Losu. O zachowaniu terminu decyduje data przedstawienia wskazanych dokumentów Organizatorowi.
 18.  W przypadku braku podania danych osobowych wymaganych do identyfikacji lub braku dostarczenia oryginału dowodu zakupu i kopii Losu we wskazanym terminie, nagroda przechodzi na Laureata rezerwowego i proces powiadamiania oraz potwierdzania prawa
  do nagrody odbywa się za zasadach opisanych powyżej – zgodnie z procedurą wyłaniania Laureata. Przy czym telefoniczne powiadomienie Laureata rezerwowego nastąpi w godz. 17:15 – 19:00, następnego dnia roboczego po dniu, w którym podjęto proces powiadamiania Laureata
  o wygranej lub upłynął termin na dostarczenie przez Laureata dokumentów wskazanych
  w § 5 ust. 17 Regulaminu.
 19.  Analogicznie, Laureat rezerwowy podczas telefonicznego powiadamiania o wygranej, informowany jest o konieczności dostarczenia dokumentów wymienionych w § 5 ust. 17 Regulaminu i według zasad tam wskazanych.
 20.  W przypadku, gdy Laureat rezerwowy przejdzie negatywnie weryfikację (nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania nagrody określonych w niniejszym Regulaminie), traci prawo do nagrody, a nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatora.
 21.  Procedura weryfikacyjna rozpoczyna się dnia 6 grudnia 2021 r., a kończy najpóźniej
  dnia 16 grudnia 2021 r.
 22.  Wyniki Loterii będą podane na stronie internetowej Organizatora,
  tj. www.naukajazdyprymus.pl, w następnym dniu roboczym licząc od dnia wyłonienia Laureata, najpóźniej od dnia 17 grudnia 2021 r. do dnia 6 stycznia 2022 r., poprzez zamieszczenie danych Laureata w postaci imienia i pierwszej litery nazwiska oraz numeru zwycięskiego Kuponu Loteryjnego.
 23.  Nagroda zostanie wydana w Biurze Organizatora Loterii, w terminie ustalonym z jej Laureatem, nie później niż do dnia 21 grudnia 2021 r.
 24.  Laureat Loterii odbierze nagrodę, po uprzednim okazaniu dowodu potwierdzającego wpłatę Organizatorowi Loterii kwoty należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody.

§ 6 Sposób zapewnienia nadzoru nad Loterią

 1. W celu zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii Organizator ustanowił Komisję Nadzoru Loterii, której zasady funkcjonowania określa regulamin Komisji Nadzoru Loterii. W skład Komisji Nadzoru Loterii wchodzi osoba posiadająca ważne zaświadczenie o odbyciu szkolenia
  z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminu urządzanej loterii promocyjnej zgodnie z wymogami ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U z 2020 poz. 2094 ze zm.).
  1. Komisja Nadzoru Loterii sporządza protokół z podaniem wyników Loterii. Uczestnik może zapoznać się z protokołem na własne żądanie.

§ 7 Podatek dochodowy

 1. Nagroda w Loterii zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
  1. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu wygranej w Loterii, podatnik zobowiązany jest do zapłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% wartości nagrody.
   1. Płatnikiem podatku wymienionego w ust. 2 jest Organizator Loterii.
   1. Przed wydaniem nagrody Organizator pobiera od Laureata kwotę podatku i odprowadza
    ją na konto właściwego urzędu skarbowego.
   1. Wpłata Organizatorowi wskazanego podatku stanowi warunek konieczny do wydania nagrody. Zryczałtowany podatek dochodowy powinien zostać uiszczony w terminie 7 dni
    od dnia poinformowaniu Laureata o wyłonieniu jego zgłoszenia na rachunek bankowy Organizatora Loterii.

§ 8 Dodatkowe warunki otrzymania nagrody

Laureat loterii po wydaniu nagrody zobowiązany jest nie usuwać oznaczeń reklamowych Organizatora Loterii umieszczonych na pojeździe przez okres 6 miesięcy liczonych od dnia wydania mu tejże nagrody.

§ 9 Reklamacje i przedawnienie roszczeń

 1. Reklamacje odnoszące się do sposobu przeprowadzenia Loterii Promocyjnej Uczestnicy Loterii powinni zgłaszać Organizatorowi Loterii na piśmie, wysłane listem poleconym, kurierem lub dostarczone osobiście (w dni robocze we wtorek, środę oraz czwartek w godz.  15:00 – 18:00) – po uprzednim kontakcie telefonicznym numer telefonu: 501 608 029, na adres Biura Organizatora Loterii: ul. Maksymiliana Golisza 25 A (vis a vis WORD) 71-862 Szczecin bądź
  za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, wysłane w wiadomości e-mail,
  na adres e-mailowy Organizatora: mariuszsekulski@o2.pl, od 1 lipca 2021 r.
 2. Reklamacje należy zgłosić najpóźniej do dnia 2 stycznia 2022 r.
 3. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data wpływu do Organizatora.
 4. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Zgłoszenie roszczenia reklamacyjnego zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów
  z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. 2019 poz. 20), powinna zawierać: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania Uczestnika Loterii, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. W przypadku zgłoszenia reklamacji
  za pomocą środków komunikacji elektronicznej Uczestnik Loterii podaje również adres elektroniczny do komunikacji. Ponadto do zgłoszenia należy załączyć kopię paragonu fiskalnego lub faktury VAT, potwierdzający zakup usługi promocyjnej.
 6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Nadzoru Loterii w terminie 3 (słownie: trzech) dni liczonych od dnia ich otrzymania przez Organizatora Loterii, jednak nie później niż
  do dnia 6 stycznia 2022 r. Termin ten obejmuje również poinformowanie Uczestnika o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.
 7. Nie później niż w terminie określonym w ust. 6 Uczestnik Loterii zostanie powiadomiony
  o decyzji reklamacyjnej oraz sposobie jej załatwienia listem poleconym przesłanym na adres podany w zgłoszeniu reklamacji. W przypadku Uczestnika Loterii, który wskazał w zgłoszeniu reklamacji adres e-mail, o decyzji reklamacyjnej zostanie powiadomiony na podany adres
  e-mail.
 8. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§ 10 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz przepisów powszechnie obowiązujących, w tym  ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz 1781).
 2. Administratorem Danych jest Organizator Loterii.
 3. Na potrzeby Loterii Promocyjnej Administrator Danych przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, numer PESEL.
 4. Dane osobowe są pozyskiwane od osób, których dotyczą. Ich podanie ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest niezbędny do udziału w Loterii Promocyjnej.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych polegającego na prowadzeniu przez Administratora Danych działalności marketingowej i promocyjnej.
 6. Osoba, której dotyczą dane ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia ich przetwarzania, uzyskania informacji o celu, zakresie oraz sposobie ich przetwarzania.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Loterii określa Regulamin Loterii
  oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2094 ze zm.).
 2. Regulamin Loterii jest dostępny w Biurze Organizatora przez cały okres trwania Loterii
  w dniach od 1 lipca 2021 r. do 6 stycznia 2022 r., w dni robocze we wtorki, środy oraz czwartki w godz. od 15:00 do 18:00 oraz na stronie internetowej Organizatora: www.naukajazdyprymus.pl.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie, prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę czy firmę kurierską listów, paczek i innych przesyłek wysyłanych przez Uczestników do Organizatora w związku z niniejszą Loterią.
 4. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunków objętych Loterią będą rozstrzygane przez sąd powszechny.

Adres

Nauka Jazdy Prymus
Maksymiliana Golisza 25 A
(vis a vis WORD)
71-862 Szczecin
tel. + 48 501 608 029
tel. + 48 500 252 412

Warto odwiedzić

WORD Szczecin - www.word.szczecin.pl
SPS - www.kursanci.systemsps.pl
Zobacz Opinie - Katalog Infoludek

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Nauka Jazdy Prymus - Szkoła nauki jazdy Szczecin 2021
+